Analiza mikrobiologjike te ujit dhe lëngjeve

Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm Koloni në 22 dhe 37°C
Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm Salmonela
Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm Legionella
Lëngje Frutash Koliforme
Lëngje frutash për konsum human Koloni në 30 ° C
Lëngje frutash Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv
Lëngje frutash për konsum human Salmonela spp
Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm Clostriudium Perfringens
Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm Percaktimi I Enterokokit intestinal
Lëngje frutash për konsum human Escherichia Coli

Fruta dhe perime, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet)

Lëngje frutash

Zbulimi i Listeria monocytogenes

Salmonela spp

Ujëra natyrore/ Ujë  nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm Përcaktimi I E. Coli & Coliforme
sqAlbanian